اپلیکیشن های کوردی

نیازمندی های سردشت
نیازمندی های سردشت تعداد بازدید : 26529 رایگان
ئیعجازی ‌ قورئان
ئیعجازی ‌ قورئان تعداد بازدید : 20803 رایگان
آهنگ مظهر خالقی
آهنگ مظهر خالقی تعداد بازدید : 41468 رایگان
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى تعداد بازدید : 45281 رایگان
عبدالله په شیو
عبدالله په شیو تعداد بازدید : 7100 رایگان
حسن زیرک
حسن زیرک تعداد بازدید : 29445 رایگان
سردشت خبر
سردشت خبر تعداد بازدید : 5247 رایگان
محمد ماملی
محمد ماملی تعداد بازدید : 67695 رایگان
زکریا عبدالله
زکریا عبدالله تعداد بازدید : 22820 رایگان