اپلیکیشن های کوردی

زکریا عبدالله
زکریا عبدالله تعداد بازدید : 22456 رایگان
حسن زیرک
حسن زیرک تعداد بازدید : 27600 رایگان
محمد ماملی
محمد ماملی تعداد بازدید : 59579 رایگان
عبدالله په شیو
عبدالله په شیو تعداد بازدید : 7056 رایگان
ئیعجازی ‌ قورئان
ئیعجازی ‌ قورئان تعداد بازدید : 19096 رایگان
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى تعداد بازدید : 36980 رایگان
آهنگ مظهر خالقی
آهنگ مظهر خالقی تعداد بازدید : 39375 رایگان
سردشت خبر
سردشت خبر تعداد بازدید : 5236 رایگان
نیازمندی های سردشت
نیازمندی های سردشت تعداد بازدید : 24784 رایگان