اپلیکیشن های کوردی

سردشت خبر
سردشت خبر تعداد بازدید : 5389 رایگان
آهنگ مظهر خالقی
آهنگ مظهر خالقی تعداد بازدید : 48618 رایگان
محمد ماملی
محمد ماملی تعداد بازدید : 87721 رایگان
حسن زیرک
حسن زیرک تعداد بازدید : 35875 رایگان
نیازمندی های سردشت
نیازمندی های سردشت تعداد بازدید : 32654 رایگان
عبدالله په شیو
عبدالله په شیو تعداد بازدید : 7274 رایگان
زکریا عبدالله
زکریا عبدالله تعداد بازدید : 23976 رایگان
ئیعجازی ‌ قورئان
ئیعجازی ‌ قورئان تعداد بازدید : 26739 رایگان
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى تعداد بازدید : 65690 رایگان