اپلیکیشن های کوردی

زکریا عبدالله
زکریا عبدالله تعداد بازدید : 23618 رایگان
حسن زیرک
حسن زیرک تعداد بازدید : 34158 رایگان
آهنگ مظهر خالقی
آهنگ مظهر خالقی تعداد بازدید : 46709 رایگان
سردشت خبر
سردشت خبر تعداد بازدید : 5329 رایگان
محمد ماملی
محمد ماملی تعداد بازدید : 81546 رایگان
ئیعجازی ‌ قورئان
ئیعجازی ‌ قورئان تعداد بازدید : 25181 رایگان
نیازمندی های سردشت
نیازمندی های سردشت تعداد بازدید : 30946 رایگان
عبدالله په شیو
عبدالله په شیو تعداد بازدید : 7205 رایگان
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى تعداد بازدید : 59389 رایگان