اپلیکیشن های کوردی

محمد ماملی
محمد ماملی تعداد بازدید : 118600 رایگان
حسن زیرک
حسن زیرک تعداد بازدید : 45682 رایگان
نیازمندی های سردشت
نیازمندی های سردشت تعداد بازدید : 41674 رایگان
عبدالله په شیو
عبدالله په شیو تعداد بازدید : 7496 رایگان
سردشت خبر
سردشت خبر تعداد بازدید : 5733 رایگان
ئیعجازی ‌ قورئان
ئیعجازی ‌ قورئان تعداد بازدید : 35737 رایگان
زکریا عبدالله
زکریا عبدالله تعداد بازدید : 25226 رایگان
آهنگ مظهر خالقی
آهنگ مظهر خالقی تعداد بازدید : 58627 رایگان
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى تعداد بازدید : 96818 رایگان