اپلیکیشن های کوردی

نیازمندی های سردشت
نیازمندی های سردشت تعداد بازدید : 40070 رایگان
حسن زیرک
حسن زیرک تعداد بازدید : 43973 رایگان
آهنگ مظهر خالقی
آهنگ مظهر خالقی تعداد بازدید : 56894 رایگان
زکریا عبدالله
زکریا عبدالله تعداد بازدید : 25155 رایگان
عبدالله په شیو
عبدالله په شیو تعداد بازدید : 7464 رایگان
ئیعجازی ‌ قورئان
ئیعجازی ‌ قورئان تعداد بازدید : 34127 رایگان
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى
كه‌لاسو یوه‌مو هورامى تعداد بازدید : 90877 رایگان
سردشت خبر
سردشت خبر تعداد بازدید : 5668 رایگان
محمد ماملی
محمد ماملی تعداد بازدید : 112612 رایگان